Lista aktualności Lista aktualności

Unijna Strategia różnorodności biologicznej do roku 2030

Do 20 stycznia 2020 r. trwają otwarte konsultacje mapy drogowej Strategii Bioróżnorodności Unii Europejskiej do 2030 r.

Z uwagi na zaangażowanie Lasów Państwowych we współpracę międzynarodową zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wejść w link: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307_en

Następnie należy się zarejestrować, pobrać mapę drogową i zamieścić swój komentarz. Komentarze można zamieszczać w języku polskim.

 

Z oficjalnej strony Unii Europejskiej:

Różnorodność biologiczna stanowi podstawę dobrobytu ludzi, ale jest obecnie pod ogromną presją ze strony działalności człowieka.

Inicjatywa ta określa ambicje UE dotyczące globalnych ram dotyczących różnorodności biologicznej na okres po 2020 r., które zostaną przyjęte w październiku 2020 r. na konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w Kunming w Chinach.

Według Unijnej strategii na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2020:

  • Różnorodność biologiczna – czyli różnorodność ekosystemów, gatunków i genów – jest zagrożona, zarówno w skali światowej, jak i w samej UE:

    - aktualnie gatunki zanikają w tempie stu- lub nawet tysiąckrotnie szybszym niż naturalne tempo wymierania gatunków,

    - sytuacja jest zadowalająca zaledwie w przypadku 17 proc. gatunków i siedlisk oraz 11 proc. chronionych ekosystemów w UE. 

  • Utrata bioróżnorodności oraz korzyści, jakie czerpią z niej ludzie (funkcje ekosystemu), ma negatywne skutki ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Obok zmian klimatycznych jest to największy związany ze środowiskiem problem, jakiemu musimy stawić czoła. 
  • W zeszłym roku UE postanowiła powstrzymać proces zanikania różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemu w UE do 2020 roku, przywrócić je w takim wymiarze, w jakim jest to możliwe, a jednocześnie zwiększyć wkład UE w powstrzymanie globalnej utraty różnorodności biologicznej. 
  • Unia podjęła również szereg międzynarodowych zobowiązań w ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej i zobowiązała się do osiągnięcia wyznaczonych na 2020 r. celów światowych. 

CO PROPONUJE UE? Celem nowej strategii na rzecz bioróżnorodności obejmującej okres do 2020 roku jest ochrona i wzmocnienie zasobów naturalnych oraz zarządzanie nimi w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Strategia powinna umożliwić ochronę gatunków i ich siedlisk, pomóc nam w zwalczaniu zmian klimatu i dostosowywaniu się do ich skutków oraz przyczynić się do realizacji unijnej inicjatywy na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów. W przeciwieństwie do wcześniejszego podejścia, które okazało się zbyt ogólne i nie dość skuteczne, nowa strategia koncentruje się na 6 priorytetach (oraz związanych z nimi metodach) i ma na celu: • zwiększenie wysiłków na rzecz ochrony gatunków i ich siedlisk • ochronę i odtwarzanie ekosystemów i przywracanie ich funkcji • włączenie celów w zakresie bioróżnorodności do związanych z nimi obszarów polityki UE: rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa • zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych • zwiększenie wkładu UE w zapobieganie zanikowi różnorodności biologicznej na świecie. KTO NA TYM SKORZYSTA I W JAKI SPOSÓB? • Europejczycy zatrudnieni w sektorach, na które ma wpływ bioróżnorodność i funkcje ekosystemu. • Wszyscy obywatele UE – ponieważ wszyscy, pośrednio lub bezpośrednio, korzystamy z produktów i usług związanych z bioróżnorodnością. • Obywatele krajów spoza UE – ponieważ UE przyczynia się do powstrzymania utraty bioróżnorodności w skali światowej. DLACZEGO NALEŻY PODJĄĆ DZIAŁANIA NA SZCZEBLU UE? • Poszczególne kraje nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z problemem utraty bioróżnorodności i funkcji ekosystemów. • Dzięki współpracy na szczeblu UE rządy krajowe będą mogły podjąć skoordynowane działania, aby rozwiązać wspólne problemy.