Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie ZLW

W czwartek 28 marca br. odbyło się spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy ds. lasów o zwiększonej funkcji społecznej. Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) jest organem doradczym i opiniodawczym w sprawach związanych z wyznaczaniem oraz zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa.

Zespół został powołany Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski. W jego skład weszła grupa interesariuszy, którą stanowią przedstawiciele organizacji turystycznych, oświaty, samorządów, przedsiębiorstw leśnych i firm drzewnych, osoby fizyczne oraz leśnicy.

Spotkanie miało charakter informacyjno-dyskusyjny. W trakcie swojej prezentacji pracownik nadleśnictwa Pani Lucyna Kowalke omówiła cel opracowania wytycznych do wyznaczania lasów "społecznych" na terenach nadleśnictw całego kraju. Wyjaśniła co należy rozumieć jako lasy o zwiększonej funkcji społecznej oraz jakie są kryteria ich wyboru. Podsumowując cześć teoretyczną przedstawiono propozycję wyznaczenia stref lasów społecznych na terenie nadleśnictwa Solec Kujawski, tym samym Zespół płynnie przeszedł do panelu dyskusyjnego.

Zadaniem Zespołu jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności w zakresie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, wyznaczenie zasięgu obszarów o zwiększonej funkcji społecznej, propagowanie informacji o zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej oraz kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej) społeczeństwa.

Było to pierwsze spotkanie ZLW, już zaplanowano oragnizację kolejnego, z nadzieją na owocną współpracę.