Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne klasyczne-tryb podstawowy (Wariant I)

Zamówienie pn.: "Kompleksowa obsługa Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego w Solcu Kujawskim w 2021 roku"

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne - tryb podstawowy (Wariant I), prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 266 - 274 oraz art. 276 oraz art. 277 ust. 1 oraz art. 280 - 281 oraz art. 283 - 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm., dalej - "ustawa Pzp"), na zadanie pn.: „Kompleksowa obsługa Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego w Solcu Kujawskim w 2021 roku”.

Biuletyn Informacji Publicznej Nadleśnictwa Solec Kujawski - Podstawowe dane postępowania oraz szczegółowe informacje o postępowaniu - pliki (wszystkie dokumenty od momentu ogłoszenia o zamówieniu do otwarcia ofert)

miniPortal - Szczegóły postępowania (wszystkie dokumenty od momentu ogłoszenia o zamówieniu do ogłoszenia o wyniku postępowania)