Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej progów unijnych

Zamówienie pn.: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w roku 2022"

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2021/11/03
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2021/11/29

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego, ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w roku 2022. 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego, ubocznego użytkowania lasu, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się Załączniki nr 3.1. - 3.6. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.2. – 3.6. nie dotyczą Pakietu nr 12 – obejmującego prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji.

Postepowanie zostało zarejestrowane na platformie E-Zamówienia w dniu 29 października 2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29 października 2021 r. Postępowanie, Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zostało zamieszczone na miniPortalu w dniu 3 listopada 2021 r. : - Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0cd98c09-de3d-4245-a45d-a5d76e56b66a, - Identyfikator postępowania: 0cd98c09-de3d-4245-a45d-a5d76e56b66a. Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zostało zamieszczone w BIP Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 3 listopada 2021 r. W dniu 29 listopada 2021 r. Zamawiający zamieści na stronie BIP Zamawiającego oraz w miniPortalu informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

W dniu 3 listopada 2021 r. zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 8 listopada 2021 r. W dniu 8 listopada 2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone na platformie E-Zamówienia, na miniPortalu, w BIP oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

W dniu 19 listopada 2021 r. Zamawiający dokonał nieistotnej zmiany treści SWZ, która nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert. Zmodyfikowano zapis w paragrafie 11 ust. 3 umowy. Zmiana dotyczy skrócenia terminu płatności z 21 dni do 14 dni.