Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI POWYŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

Zamówienie pn.: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w roku 2022" - II tura

Podstawowe dane postępowania

Data opublikowania: 2022/01/17
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2022/01/27

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego oraz ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w roku 2022. Zamówienie zostało podzielone na 5 części.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się Załączniki nr 3.1. - 3.6. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Postępowanie zostało zarejestrowane na platformie E-Zamówienia w dniu 12 stycznia 2022 r. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 12 stycznia 2022 r. i zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 stycznia 2022 r.

Postępowanie, Ogłoszenie o zamówieniu oraz SWZ wraz z załącznikami zostało zamieszczone na miniPortalu, BIP i stronie internetowej Zamawiającego w dniu 17 stycznia 2022 r.  - Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d7550e0e-c46b-4fef-902a-ca10b9286d32, - Identyfikator postępowania: d7550e0e-c46b-4fef-902a-ca10b9286d32. W dniu 26 stycznia 2022 r. Zamawiający zamieści na miniPortalu, BIP i stronie internetowej Zamawiającego informację o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.