Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie zajmują w nadleśnictwie ok. 208 ha.

Według ustawy o ochronie przyrody użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Użytki ekologiczne uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i uwidacznia w ewidencji gruntów.
Wprowadzenie użytków ekologicznych następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.

 

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski wyodrębniono użytki ekologicznych na łącznej powierzchni około 208 ha - jako miejsca ważne dla utrzymania równowagi ekologicznej. Obszary uznane za użytki ekologiczne to śródleśne łąki, pastwiska i bagna, zadrzewione lub zakrzaczone, które ze względu na swoją odmienność środowiskową stanowią ważny element większych ekosystemów:

  • na obrębie Leszyce o łącznej powierzchni 156,40 ha,
  • na obrębie Solec o łącznej powierzchni 51,23 ha.

Śródleśne bagienko (Fot. Jakub Siedlecki)