Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Rezerwaty przyrody są szczególnie ważną formą ochrony, ponieważ:
- obejmują najbardziej naturalne fragmenty ekosystemów,
- chronią najcenniejsze stanowiska zagrożonych gatunków fauny i flory.

W myśl ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 13): rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina, zabezpieczająca jego obszar przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Uznanie za rezerwat przyrody, następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także sprawującego nadzór nad rezerwatem. Dla rezerwatu sporządza się plan ochrony zatwierdzany przez wojewodę.


Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski występują 2 rezerwaty przyrody:

  • Tarkowo,
  • Łażyn.

Rezerwat Przyrody „Tarkowo" posiada plan ochrony rezerwatu na okres: od 01.01.2010 r. do 31.12.2029 r.
Rezerwat przyrody „Tarkowo"
Znajduje się na terenie gminy Nowa Wieś, w obrębie Leszyce, w leśnictwie Nowa Wieś, w oddziale: 215 j.
Rezerwat utworzono w 1958 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 września 1958 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świeżego w Kotlinie Toruńskiej ze stanowiskiem wiśni karłowatej.

Przedmiotem ochrony jest fragment boru sosnowego. Jego powierzchnia wynosi 0,25 ha.
Ważniejsze zbiorowiska i zespoły rośline wystepujące w rezerwacie to:
Zbiorowisko o charakterze przejściowym pomiędzy kontynentalnym borem mieszanym (Querco roboris-Pinetum) a świetlistą dabrową (Potentillo albae Quercetum).

 

Rezerwat Przyrody „Łażyn" posiada plan ochrony rezerwatu na okres: od 01.01.2015 r. do 31.12.2035 r.
Znajduje się na terenie gminy Solec Kujawski, w obrębie Solec, w leśnictwie Łażyn, w oddziale: 124 c, g, 154 b.
Rezerwat utworzono w 2002 r. na podstawie Rozporządzenia nr 13/2002 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych starych drzewostanów sosnowych o charakterze naturalnym, porastających wydmy śródlądowe Kotliny Toruńskiej.

Przedmiotem ochrony jest fragment boru sosnowego. Jego powierzchnia wynosi 26,22 ha.