Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W nadleśnictwie mamy 35 takich pomnikowych drzew.

Według ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Wprowadzenie pomników przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy.

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski znajdują się dwa pojedyncze pomniki przyrody oraz aleja dębowa złożona z dębu szypułkowego. Są to przede wszystkim starsze i okazałych rozmiarów drzewa jednego gatunku - dębu szypułkowego. Jest ich w sumie 35 sztuk.