Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Obszary Natura 2000 stanowią 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych, zajmują ponad 2,8 mln ha

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły"

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolna Dolina Wisły (kod obszaru PLB040003) został zaliczony w lipcu 2004 roku do wykazu OSO na podstawie Dyrektywy 79/409/EWG (tzw. Dyrektywy Ptasiej) obejmuje powierzchnię 33559 ha znajduje się w województwach kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. W zasięgu terytorialnym
nadleśnictwa 423,00 ha w tym w stanie posiadania nadleśnictwa 22,96ha (oddz. 258 obrębu Solec).
Przedmiotem ochrony są tu gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Dolina stanowi teren lęgowy dla około 180 gatunków ptaków, a także bardzo ważna ostoję dla ptaków migrujących i zimujących.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Solecka Dolina Wisły"

Solecka Dolina Wisły (SOO) (kod obszaru PLH040003) w grudniu 2008 roku został zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW). Całkowita powierzchnia obszaru wynosi około 7030ha. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Solec Kujawski 342,00ha, nie obejmuje on jednak gruntów stanowiących własność w/w jednostki. Obszar obejmuje fragmenty doliny Wisły o długości około 49 km, między Solcem Kujawskim a Świeciem. W odróżnieniu od Dolnej Doliny Wisły (OSO) obejmuje on nie tylko trasę zalewową (miedzywale) ale także fragmenty zboczy doliny Wisły.
Obszar Solecka Dolina Wisły chroni 11 typów chronionych siedlisk nadrzecznych oraz związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt.