Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu są integralną częścią realizacji koncepcji ochrony krajobrazu, podobnie jak tworzenie parków krajobrazowych.

W skład tak określonej jednostki ekologiczno-fizjograficznej wchodzą obok lasów inne twory przyrody, jak wody powierzchniowe czy utwory geologiczne oraz inne formy użytkowania ziemi, jak rolnictwo, hodowla, obszary uprzemysłowione i urbanizowane, infrastruktura komunikacyjna itp.
Współczesny krajobraz jest w istocie funkcją działalności człowieka, a więc tworem kultury, a jego różnorodność jest wypadkową relacji między człowiekiem a jego środowiskiem.

Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (art. 23) Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Zagospodarowanie tych systemów powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych. Obszar chronionego krajobrazu uwzględnia się w planach zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa nazwę obszaru, jego położenie, w miarę potrzeb otulinę oraz właściwe zakazy lub uchwały rady gminy.


Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazau:

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej,
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie.

Obszar Chronionego krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej"

Utworzony został na mocy Rozporządzenia Wojewody Bydgoskiego Nr 9/91 z dnia 14 czerwca 1991 r.
Cały obszar zajmuje powierzchnię około 28 100 ha i jest podzielony na dwa podobszary (część zachodnia i wschodnia).
Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski obszar zajmuje powierzchnię 11 595 ha.
 

Obszar Chronionego krajobrazu „Łąki Nadnoteckie"

Utworzony został na mocy Uchwały Nr XVI/141/2000 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2000 r.
Cały obszar zajmuje powierzchnię około 1 201 ha i jest podzielony na dwa podobszary (część zachodnia i wschodnia).
Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski obszar zajmuje powierzchnię 30,91 ha.
Omawiany obszar obejmuje fragment korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym.