Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Solec Kujawski znajduje się niemal 15 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także 450 ha lasów prywatnych.

Rzeźba terenu nadleśnictwa uformowała się w następstwie erozyjnej działalności wód roztopowych płynących od moren czołowych fazy pomorskiej i wód rzecznych pochodzących z południa. Dużą formę erozyjną Kotliny Torunskiej tworzy 11 poziomów terasowych zarówno erozyjnych, jak i erozyjno-akumulacyjnych. Piaszczyste terasy były bardzo podatne na działalność wiatru w okresie późnego glacjału i na począku holocenu, w zwiazku z czym na większości poziomów terasowych rozwinęły się wydmy i pola piasków przewianych. Dominują tu wydmy paraboliczne i wałowe osiągające nawet 30 m wysokości względnej, na zapleczu których występują niecki deflacyjne z warstwami torfu lub murszu. 

 


Miejsca postoju pojazdów przy drodze krajowej

Nadleśnictwo Solec Kujawski udostępnia przy drodze krajowej nr 10 dwa nowe miejsca postoju pojazdów. Są one wyposażone w wiaty z ławami i stołami. Serdecznie zapraszamy do korzystania !

Nadleśnictwo Solec Kujawski udostępnia przy drodze krajowej nr 10 dwa nowe miejsca postoju pojazdów. Są one wyposażone w wiaty z ławami i stołami. Znajdują sie także informacje dotyczące profilaktyki przeciwpożarowej. Oba miejsca postojowe są oficjalnie wprowadzone do organizacji ruchu drogowego i całodobowo monitorowane. Serdecznie zapraszamy do korzystania ! 

Nasze miejsca postoju znajdziesz również na Portalu wypoczynkowo-turystycznym restbox.pl


Miejsca postoju pojazdów

W ramach Programu "Aktywne udostępnianie lasu" Nadleśnictwo Solec Kujawski w miejscach gdzie istniała potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego udostępnia sześć nowych miejsc postoju pojazdów.

Z początkiem 2013 roku Nadleśnictwo Solec Kujawski przystąpiło do Programu PGL LP "Aktywne udostępnianie lasu". Program ten wprowadził Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Zarządzeniem nr 12 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu PGL LP "Aktywne udostępnianie lasu na 2013 rok" oraz zasad jego realizacji jako wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych LP w zakresie wytwarzania infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej. Załącznikami do zarządzenia są: Standard parkingu leśnego (PL) oraz Standard miejsca postoju pojazdów (MPP). 

W przepisach prawa polskiego brak jest zapisów definiujących pojęcie miejsca postoju pojazdów, dlatego na potrzeby niniejszego programu opracowana została definicja takiego miejsca przedstawiona poniżej:

Miejsce postoju pojazdów to obiekt wyposażony w urządzenia turystyczno-wypoczynkowe oraz wydzielone miejsca postojowe, umożliwiające przemieszczającym się turystom bezpieczny postój na terenach PGL LP. Miejsca postoju pojazdów w odróżnieniu od parkingów leśnych nie muszą posiadać urządzeń sanitarnych.

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski w miejscach gdzie istniała potrzeba ukierunkowania ruchu turystycznego zlokalizowano 6 takich miejsc postoju pojazdów (AUL):

  1. Leśnictwo Miejskie w oddz. 84 ("Chrośnianka").
  2. Leśnictwo Miejskie w oddz. 144 ("Ułanka").
  3. Lesnictwo Jezierce w oddz. 105A ("Radiowe").
  4. Leśnictwo Łażyn w oddz. 181 ("Wypaleniska").
  5. Leśnictwo Leszyce w oddz. 132 ("Leszyce").
  6. Leśnictwo Dębinka w oddz. 44 ("Mały Łażyn").

Ponadto na terenie Nadleśnictwa istnieją jeszcze 4 miejsca postoju pojazdów nie wchodzące w skład AUL:

  1. Leśnictwo Miejskie w oddz. 228 (przy drodze krajowej nr 10).
  2. Leśnictwo Jezierce w oddz. 238/217.
  3. Leśnictwo Zagórzanka w oddz. 236/235 (przy drodze krajowej nr 10).
  4. Leśnictwo Leszyce w oddz. 60.

Powyższe miejsca postoju pojazdów oznaczone zostały na poniższych mapach wraz ze szczegółami dojazdu.

 

Nasze miejsca postoju znajdziesz również na Portalu wypoczynkowo-turystycznym restbox.pl