Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadleśnictwa

Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych granicach powstało z dniem 3 stycznia 1994 roku na mocy Zarządzenia Nr 90 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Główne kompleksy lasów nadleśnictwa już od czasów późno piastowskich stanowiły własność królewską pod nazwą „Bydgoskie Bory Królewskie". Główne kompleksy lasów nadleśnictwa już od czasów późno piastowskich stanowiły własność królewską pod nazwą „Bydgoskie Bory Królewskie". Pieczę nad nimi, w różnych okresach, sprawował starosta solecki, wójt bydgoski lub korporacja duchownych. Na obszarach odpowiadających obecnym obrębom jeszcze w czasach przedrozbiorowych utworzone zostały samodzielne nadleśnictwa. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. lasy na omawianym obszarze przeszły w posiadanie Prus (z przerwą na okres istnienia Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815) i stanowiły pruską własność królewską.

Po I wojnie światowej lasy nadleśnictwa wracają na własność państwa polskiego. Po II wojnie światowej zostają reaktywowane jednostki gospodarcze Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Leszyce i Solec. W 1973 roku Nadleśnictwa Leszyce, Bydgoszcz i Bartodzieje połączono w jedną jednostkę administracyjną - Nadleśnictwo Bydgoszcz, a Nadleśnictwa Solec, Zawiszyn i Cierpiszewo w Nadleśnictwo Cierpiszewo, które na mocy Zarządzenia nr 18 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 lipca 1981 roku zmieniło nazwę i siedzibę na Solec Kujawski. 

Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych granicach powstało z dniem 3 stycznia 1994 roku na mocy Zarządzenia Nr 90 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Utworzone zostało z obrębu Leszyce należącego do Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz obrębu Solec będącego częścią trzyobrębowego Nadleśnictwa Solec Kujawski. 

Początki gospodarki leśnej były ograniczone do wycinania najlepszych drzew lub całych drzewostanów w zależności od ich położenia w stosunku do osad i szlaków komunikacyjnych. Odnowienie powierzchni następowało często z samosiewu, a w okresie późniejszym z sadzenia. Pierwsze próby porządkowania stanu lasu datuje się na połowę XIX wieku. Pierwszych pomiarów łącznie z podziałem lasów na jednostki administracyjne dokonano w 1845 r. Od tego czasu przeprowadzane były główne lub międzyokresowe rewizje urządzania lasu. Podział powierzchniowy w pierwszych planach urządzenia lasu został ustalony wg instrukcji niemieckiej, która przewidywała kolejność numeracji oddziałów od południowego wschodu ku północnemu zachodowi. Wyrazem tego jest utrzymana do dziś numeracja w obrębie Solec.


W czasie II wojny światowej wyrębów dokonywano bez przestrzegania kierunku, szerokości i nawrotów cięć, poza tym w drzewostanach rębnych wykonywano cięcia plądrownicze dla pozyskania odpowiednich sortymentów. W okresie tym zaniedbane zostały cięcia pielęgnacyjne, jako mniej opłacalne a bardziej pracochłonne.


W okresie powojennym w wyniku odpowiednich dekretów PKWN powierzchnia omawianych jednostek administracyjnych znacznie się zwiększyła w wyniku przejęcia lasów pomajątkowych i poniemieckich.

Okres powojenny to okres kolejnych rewizji urządzania lasu, które poprzez swój zakres i sposoby podejścia do zasad gospodarowania w lasach kreowały, wizerunek gospodarki leśnej. Szczegółowe omówienie gospodarki leśnej w tych okresach zawierają elaboraty planów urządzania lasów z tych okresów. Syntetyczne zestawienie najważniejszych danych dotyczących kolejnych rewizji urządzania lasu dla poszczególnych obrębów przedstawiają tabele przeglądowe zamieszczone na stronach elaboratu na okres 2012-2021. Uzupełnieniem tych danych jest porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia gospodarstwa leśnego oraz stanu prognozowanego na zakończenie bieżącego okresu gospodarczego zamieszczone w tabeli XIII zamieszczonej w części tabelarycznej elaboratu. 

 

   Rys historyczny Nadleśnictwa Solec Kujawski przedstawiony na planszy wewnątrz budynku Fragment kroniki Nadleśnictwa Solec Kujawski (prowadzonej przez B. Borowicz przy współudziale J. Szafkowskiego) Fragment kroniki Nadleśnictwa Solec Kujawski (prowadzonej przez B. Borowicz przy współudziale J. Szafkowskiego)

 

Poznaj historię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - referaty prezentowane podczas Konferencji popularno-naukowej z okazji 85-lecia Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (Dwór Artusa, Toruń, 1 lutego 2010 r.)

 

Poznaj historię i rolę Lasów Państwowych


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż kilku gatunków drewna w kilkunastu różnych sortymentach, sadzonek kilkunastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek i stroiszu.

Sprzedaż drewna
  1. Portal Leśno-Drzewny - Komunikaty Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dotyczące zasad sprzedaży drewna dostępne są pod poniższym linkiem:

  1.  Aplikacja "e-drewno" - aukcje internetowe

Aby uczestniczyć w internetowych aukcjach drzewnych należy kliknąć na poniższy link:

 

  1. Sprzedaż detaliczna - prowadzona bezpośrednio w dniach urzędowania w siedzibie nadleśnictwa (ul. Leśna 64 w Solcu Kujawskim), oraz w każdy czwartek w leśnictwach. Mapy i adresy znajdą Państwo w zakładce kontaktSprzedaż detaliczna prowadzona jest na podstawie cennika sprzedaży detalicznej dostępnego poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.
  2. Zasady sprzedaży drewna - z treścią zarządzeń Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie aktualnych zasad sprzedaży drewna w PGL LP można zapoznać się tutaj:

Sprzedaż drewna na 2020 rok

Zarządzenie Nr 68 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2020 - 2021 - NOWE

Decyzja Nr 160 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie kryteriów, parametrów i sposobu wartościowania ofert oraz regulaminów sprzedaży w Portalu Leśno-Drzewnym i aplikacji internetowej e-drewno - NOWE

Komunikat w sprawie harmonogramu sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno-Drzewnym na 2020 rok - NOWE

Decyzja nr 161 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania reklamacji na drewno w PGL LP - NOWE

Sprzedaż drewna na 2019 rok

Zarządzenie Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Decyzja Nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

Zarządzenie Nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe

Decyzja Nr 164 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 137 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wartościowania ofert oraz regulaminów poszczególnych procedur sprzedaży drewna w PGL LP

 

INFORMACE I KOMUNIKATY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY DREWNA

PROJEKT ZASAD SPRZEDAŻY DREWNA NA LATA 2020-2021

NORMY I WARUNKI TECHNICZNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO POMIARU I KLASYFIKACJI 

SUROWCA DRZEWNEGO W PGLLP

Warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku - NOWE

Sprzedaż drewna w latach 2013 - 2018

 

Sprzedaż choinek i stroiszu

Sprzedaż choinek odbywa się w okresie przedświątecznym w siedzibie nadleśnictwa (ul. Leśna 64 w Solcu Kujawskim) oraz w leśnictwach na podstawie cennika detalicznego dostępnego poniżej. 

Sprzedaż stroiszu odbywa się przez cały rok w siedzibie nadleśnictwa (ul. Leśna 64 w Solcu Kujawskim) oraz w leśnictwach na podstawie cennika detalicznego dostępnego poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup choinek lub stroiszu. 

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek odbywa się w sezonie wiosennym oraz w sezonie jesiennym w szkółce leśnej w Nowej Wsi Wielkiej w piątki (w terminach odrębnie ustalonych) w godz. od 8:00-15:00 na podstawie cennika detalicznego dostępnego poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup sadzonek. Mapę i adres znajdą Państwo w zakładce kontakt

Kontakt do szkółki leśnej: Mirosław Kokociński - kom. 606 123 640, Artur Moczadło - kom. 692 436 127.

Kontakt do nadleśnictwa: Joanna Jasiak - tel. 52 387 14 71, 52 323 18 89.