Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadleśnictwa

Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych granicach powstało z dniem 3 stycznia 1994 roku na mocy Zarządzenia Nr 90 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Główne kompleksy lasów nadleśnictwa już od czasów późno piastowskich stanowiły własność królewską pod nazwą „Bydgoskie Bory Królewskie". Główne kompleksy lasów nadleśnictwa już od czasów późno piastowskich stanowiły własność królewską pod nazwą „Bydgoskie Bory Królewskie". Pieczę nad nimi, w różnych okresach, sprawował starosta solecki, wójt bydgoski lub korporacja duchownych. Na obszarach odpowiadających obecnym obrębom jeszcze w czasach przedrozbiorowych utworzone zostały samodzielne nadleśnictwa. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. lasy na omawianym obszarze przeszły w posiadanie Prus (z przerwą na okres istnienia Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1815) i stanowiły pruską własność królewską.

Po I wojnie światowej lasy nadleśnictwa wracają na własność państwa polskiego. Po II wojnie światowej zostają reaktywowane jednostki gospodarcze Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Leszyce i Solec. W 1973 roku Nadleśnictwa Leszyce, Bydgoszcz i Bartodzieje połączono w jedną jednostkę administracyjną - Nadleśnictwo Bydgoszcz, a Nadleśnictwa Solec, Zawiszyn i Cierpiszewo w Nadleśnictwo Cierpiszewo, które na mocy Zarządzenia nr 18 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 8 lipca 1981 roku zmieniło nazwę i siedzibę na Solec Kujawski. 

Nadleśnictwo Solec Kujawski w obecnych granicach powstało z dniem 3 stycznia 1994 roku na mocy Zarządzenia Nr 90 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Utworzone zostało z obrębu Leszyce należącego do Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz obrębu Solec będącego częścią trzyobrębowego Nadleśnictwa Solec Kujawski. 

Początki gospodarki leśnej były ograniczone do wycinania najlepszych drzew lub całych drzewostanów w zależności od ich położenia w stosunku do osad i szlaków komunikacyjnych. Odnowienie powierzchni następowało często z samosiewu, a w okresie późniejszym z sadzenia. Pierwsze próby porządkowania stanu lasu datuje się na połowę XIX wieku. Pierwszych pomiarów łącznie z podziałem lasów na jednostki administracyjne dokonano w 1845 r. Od tego czasu przeprowadzane były główne lub międzyokresowe rewizje urządzania lasu. Podział powierzchniowy w pierwszych planach urządzenia lasu został ustalony wg instrukcji niemieckiej, która przewidywała kolejność numeracji oddziałów od południowego wschodu ku północnemu zachodowi. Wyrazem tego jest utrzymana do dziś numeracja w obrębie Solec.


W czasie II wojny światowej wyrębów dokonywano bez przestrzegania kierunku, szerokości i nawrotów cięć, poza tym w drzewostanach rębnych wykonywano cięcia plądrownicze dla pozyskania odpowiednich sortymentów. W okresie tym zaniedbane zostały cięcia pielęgnacyjne, jako mniej opłacalne a bardziej pracochłonne.


W okresie powojennym w wyniku odpowiednich dekretów PKWN powierzchnia omawianych jednostek administracyjnych znacznie się zwiększyła w wyniku przejęcia lasów pomajątkowych i poniemieckich.

Okres powojenny to okres kolejnych rewizji urządzania lasu, które poprzez swój zakres i sposoby podejścia do zasad gospodarowania w lasach kreowały, wizerunek gospodarki leśnej. Szczegółowe omówienie gospodarki leśnej w tych okresach zawierają elaboraty planów urządzania lasów z tych okresów. Syntetyczne zestawienie najważniejszych danych dotyczących kolejnych rewizji urządzania lasu dla poszczególnych obrębów przedstawiają tabele przeglądowe zamieszczone na stronach elaboratu na okres 2012-2021. Uzupełnieniem tych danych jest porównanie wskaźników stanu zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia gospodarstwa leśnego oraz stanu prognozowanego na zakończenie bieżącego okresu gospodarczego zamieszczone w tabeli XIII zamieszczonej w części tabelarycznej elaboratu. 

 

   Rys historyczny Nadleśnictwa Solec Kujawski przedstawiony na planszy wewnątrz budynku Fragment kroniki Nadleśnictwa Solec Kujawski (prowadzonej przez B. Borowicz przy współudziale J. Szafkowskiego) Fragment kroniki Nadleśnictwa Solec Kujawski (prowadzonej przez B. Borowicz przy współudziale J. Szafkowskiego)

 

Poznaj historię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu - referaty prezentowane podczas Konferencji popularno-naukowej z okazji 85-lecia Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (Dwór Artusa, Toruń, 1 lutego 2010 r.)

 

Poznaj historię i rolę Lasów Państwowych


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Organizacja nadleśnictwa

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

NADLEŚNICZY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH OD 8.00 DO 10.00. W PRZYPADKU KIEDY WTOREK JEST DNIEM WOLNYM, INTERESANTÓW PRZYJMUJE SIĘ W DNIU NASTĘPNYM. 

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Zastępca nadleśniczego ds. rozwoju i promocji odpowiada za całokształt działań w zakresie ochrony przyrody, udostępniania lasu, edukacji leśnej, komunikacji oraz wdrażania projektów rozwojowych. Prowadzi również całokształt spraw związanych z działalnością Ośrodka Szkoleniowo –Edukacyjnego LP w Solcu Kujawskim.  

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu (w tym ochrony przeciwpożarowej), łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych, postępu technicznego i technologicznego. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów oraz nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez starostów urzędów powiatowych, a także pomaga w przygotowaniu narad nadleśniczego z leśniczymi. W dziale znajduje się Pracownik realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i w tym zakresie podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie. 

Dział rozwoju i promocji prowadzi całokształt spraw związanych z ochroną przyrody, zagospodarowaniem turystycznym terenów nadleśnictwa oraz edukacją leśną. Dział ten prowadzi również sprawy związne z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Dział prowadzi i akutalizuje stronę internetowa nadlesnictwa oraz Ośrodka Szkoleniowo – Edukacyjnego, a także odpowaida za udostępnianie informacji publicznej oraz informacji o środowisku. Prowadzi i koordynuje działalność nadleśnictwa w zakresie historii lasów i leśnictwa.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy. Do leśnictwa przydzielony jest Podleśniczy, który podlega bezpośrednio leśniczemu.

Stanowisko do spraw nadzoru merytorycznego, doradztwa i kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE INŻYNIER NADZORU PAN JAN FIDEREWICZ - POKÓJ NR 14.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. W dziale wykonywane są obowiązki w zakresie postępowań przetargowych, przeprowadzanych przez Nadleśnictwo Solec Kujawski. Dział odpowiada również za Biuletyn Informacji Publicznej. Działem tym kieruje sekretarz.

Stanowisko do spraw pracowniczych i administracji podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego, wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa oraz prowadzenie i nadzorowanie spraw gospodarczo-obronnych, obrony cywilnej, kancelarii tajnej w nadleśnictwie oraz spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej. Posterunkiem kieruje komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku. Pracownik prowadzący sprawy ochrony informacji niejawnych w tym zakresie podlega bezpośrednio nadleśniczemu. 

***

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Solec Kujawski.

Wykaz leśnictw Nadleśnictwa Solec Kujawski:

1. Leśnictwo Dąbrowa (Chrośna 22, 86-050 Solec Kujawski).

2. Leśnictwo Dębinka z siedzibą w Dobromierzu (Dobromierz 14, 86-060 Nowa Wieś Wielka).

3. Leśnictwo Dobromierz z siedzibą w Będzitowie (Będzitowo 25, 88-180 Złotniki Kujawskie).

4. Leśnictwo Leszyce (Leszyce 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka).

5. Leśnictwo Nowa Wieś i Szkółka Nowa Wieś (ul. Dworcowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka).

6. Leśnictwo Chrośna (Chrośna 31, 86-050 Solec Kujawski).

7. Leśnictwo Jezierce (Kabat 1, 86-050 Solec Kujawski).

8. Leśnictwo Łażyn (Makowiska 18, 86-050 Solec Kujawski).

9. Leśnictwo Miejskie (Rudy 13, 86-050 Solec Kujawski).

10. Leśnictwo Zagórzanka (86-050 Solec Kujawski ul. Powstańców 21).