Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Obowiązujący dla naszego nadleśnictwa plan urządzania lasu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Instrukcja urządzania lasu


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

LAS NIEOCZYWISTY...

LAS NIEOCZYWISTY...

Po raz pierwszy w naszym mieście organizujemy konferencję pn.: 

Pomysł zorganizowania konferencji narodził się wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa dot. wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, a co za tym idzie potrzeby aktualizacji i promowania wiedzy na temat pozagospodarczych funkcji lasu. Celem jest podkreślenie roli leśników i Lasów Państwowych w kształtowaniu możliwości, które są stwarzane do wypełnienia takich funkcji.

 

Wydarzenie współorganizują:

 

Jako leśnicy mamy pełną świadomość tego, że oczekiwania różnych grup społecznych względem lasów zmieniają się wraz z rozwojem cywilizacji, wzrostem poziomu życia, ale co równie istotne - świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zwiększają się również wymagania społeczne w zakresie dostępności lasów, możliwości korzystania z nich w celach rekreacyjnych. Mając na uwadze potrzebę rozmowy o bieżących potrzebach oraz naszym wpływie na otoczenie, stawiamy na dialog z wszystkimi interesariuszami.

Wierzymy, że tego typu spotkanie będzie płaszczyzną do wymiany poglądów oraz pozytywnie wpłynie na odbiór naszej pracy.

Podczas konferencji wystapi 14 prelegentów. W serii krótkich, nasyconych treścią referatów, postaramy się przybliżyć wykorzystanie funkcji pozagospodarczych lasu w taki sposób, aby można było je lepiej zrozumieć i świadomie z nich korzystać.

Porządek konferencji przedstawia poniższa grafika: