Lista aktualności Lista aktualności

Nabór wewnętrzny na stanowisko: strażnik leśny

        Solec Kujawski, dnia 9.10.2023 r.   

Zn.spr.: NP.1101.4.2023

 

W oparciu o Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz biura RDLP w Toruniu

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski

OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO STRAŻNIKA LEŚNEGO (UMOWA NA ZASTĘPSTWO)

 

 1. Organizator naboru

 

Nadleśnictwo Solec Kujawski

ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski

Telefon: 52 387 14 71

e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl

 

 1. Określenie stanowiska

 

strażnik leśny

 

 1. Adresaci naboru

 

Oferta skierowana jest do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko strażnika leśnego w Nadleśnictwie Solec Kujawski.

 

 1. Warunki zatrudnienia

 

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. Umowy o pracę na czas zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy strażnika leśnego;
 3. Przewidywana data zatrudnienia – listopad 2023 roku;
 4. Wysokość wynagrodzenia zgodnie z zasadami wynagradzania określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej.

 

 1. Wymagania niezbędne

 

 1. Wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne i 2 lata pracy oraz spełnienie wymagań, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej;
 2. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1-5, 7-8 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.;
 3. Spełnienie warunków do zatrudnienia w Straży Leśnej, o których mowa w § 8 Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczególnych zasad szkolenia strażników leśnych;
 4. Zdany egzamin do Służby Leśnej.

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 1. Doświadczenie w pracy w leśnictwie;
 2. Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz gotowość na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
 3. Umiejętność obsługi komputera i programów biurowych oraz SILP;
 4. Znajomość ustawy o lasach;
 5. Znajomość przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń  w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego;
 6. Znajomość przepisów ustaw o ochronie przyrody i ochronie środowiska;
 7. Ukończony z wynikiem pozytywnym staż pracy w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
 8. Ukończone dodatkowe kursy, szkolenia, studia podyplomowe;
 9. Predyspozycje osobowe: dobra organizacja pracy, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 10. Dyspozycyjność;
 11. Odporność na stres.

 

 1. Ramowy zakres zadań na stanowisku

 

 1. Zakres zadań dla stanowiska strażnika leśnego określa Zarządzenie nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczególnych zasad szkolenia strażników leśnych.

 

 1. Wymagane dokumenty

 

 1. List motywacyjny;
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – załącznik numer 1;
 4. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w Nadleśnictwie Solec Kujawski – załącznik numer 2;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

- kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia szkoły wyższej),

- doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

- ukończenie kursów, szkoleń (zaświadczenia);

 1. Kserokopia zaświadczenia o ukończeniu centralnego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej;
 2. Kserokopia zaświadczenia o zdaniu egzaminu do Służby Leśnej;
 3. Oświadczenia kandydata:

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko podleśniczego, na podstawie ogólnego rozporządzeni o ochronie danych (RODO) – załącznik numer 3,

- o spełnianiu wymagań zawartych w art. 45 ust. 2 pkt 1-5, 7-8 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – załącznik numer 4.

Spełnianie warunków do zatrudnienia w Straży Leśnej, o których w mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej oraz w § 8 punkt b) załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 69 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 listopada 2019 r. w sprawie określenia organizacji i zakresu działania posterunków Straży Leśnej w nadleśnictwach i grup interwencyjnych Straży Leśnej w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych oraz szczególnych zasad szkolenia strażników leśnych, będzie weryfikowane w ramach badań wstępnych do pracy.

 

Kandydaci zobowiązani są okazać oryginały wymaganych dokumentów podczas II etapu rekrutacji.

 

 1. Zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

Etap 1 – weryfikacja otrzymanych od kandydatów dokumentów, sprawdzenie formalne oraz ocena poszczególnych ofert względem innych kandydatów zakończona wyborem maksymalnie 10 osób, których dokumenty zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

Etap 2 – ocena kwalifikacji zawodowych, wiedzy, umiejętności oraz predyspozycji kandydatów na stanowisko strażnika leśnego zakończona wyborem maksymalnie 3 osób, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

Etap 3 – wybór kandydata na pracownika spośród grupy maksymalnie 3 osób, którego ostatecznie dokonuje Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski może unieważnić procedurę rekrutacyjną na każdym etapie naboru bez podania uzasadnienia.

Zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej określa Zarządzenie nr 52/2022 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników dla jednostek nadzorowanych przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz biura RDLP w Toruniu.

 1. Forma składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko strażnika leśnego”, na adres: Nadleśnictwo Solec Kujawski ul. Leśna 64 86-050 Solec Kujawski w terminie do 27 października 2023 r. do godziny 15:00.

Dokumenty składane drogą elektroniczną oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa.

Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone i nieodebrane w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 1. Kandydaci uczestniczący w I etapie rekrutacji zostaną powiadomieni przez Komisję Rekrutacyjną o podjętej decyzji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do udziału w II etapie rekrutacji. Kandydaci dopuszczeni do II etapu rekrutacji zostaną poinformowani przez Komisję Rekrutacyjną o terminie II etapu rekrutacji.

 

Kandydaci uczestniczący w II etapie rekrutacji zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie przez Komisję Rekrutacyjną w terminie 7 dni od zakończenia II etapu postępowania o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do III etapu.

 

Uczestnicy ostatniego etapu naboru otrzymają mailowo informację o wynikach postępowania rekrutacyjnego

 

Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu ani odwołaniu.

 

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty kandydatów, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę zostaną komisyjnie zniszczone.