Lista aktualności Lista aktualności

Utrzymujemy wodę z małej retencji

W celu zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski prowadzimy monitoring porealizacyjny.

W kwietniu 2019 r. Nadleśnictwo Solec Kujawski zakończyło realizację zadania: "Ograniczenie odpływu oraz retencja wód w rowie, w oddz. 232C i 233, w Leśnictwie Łażyn na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski", realizowanego w ramach projektu "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Zadanie polegało na budowie 4 zastawek piętrzących wodę o wysokości pietrzenia 0,6 m, umocnieniu brzegów i dna rowu przed i za zastawkami, obłożeniu narzutem kamiennym części zbiornika w bezpośrednim sąsiedztwie zastawki w celu "unaturalnienia" i stabilizacji skarp.

Zadaniem planowanych urządzeń piętrzących wodę miało być magazynowanie wody i przeciwdziałanie przesychaniu terenów położonych w górnym biegu rowu na terenie oddziału oddziału leśnego 232 C. 

Dzięki zastawkom piętrzącym wodę osiągnięto powierzchnię zalania wynoszącą 2305 m2, w tym objętość retencji 757 m3 wody. To nasz nowy magazyn wody, gdzie wcześniej w okresach bardziej suchych widzieliśmy tylko "ślad" płynącej wody.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące efekty:

- zastawki spiętrzyły wodę w istniejącym korycie rowu i jednocześnie utrzymują maksymalny jej poziom, który nie zalewa i nie podtapia terenów przyległych do rowu,

- poprawę stosunków wodnych poprzez ograniczenie odpływu co ma znaczenie głównie w miesiącach letnich i jesiennych -  dzięki temu podniesienie poziomu wód gruntowych w przyległych obszarach leśnych ubogich w wodę, wzrost uwilgotnienia siedlisk, który przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej oraz do właściwego utrzymania stanu ochrony siedliska, oraz zwiększenie naturalnej biologicznej odporności drzewostanów zwłaszcza na zmiany związane ze zmianą klimatu,

- zwiększono dostępność wody dla zwierzyny leśnej, ptactwa, owadów i innej fauny,

- zwiększono dostępność wody do ochrony przeciwpożarowej lasu,

Teraz zobowiąani jesteśmy do zachowania trwałości i utrzymania osiągniętych wskaźników w okresie 5 lat.

W praktyce konieczność zachowania trwałości w odniesieniu do infrastruktury wykonanej w ramach projektów oznacza, że każde nadleśnictwo powinno okresowo monitorować stan techniczny obiektów małej retencji oraz ich oddziaływanie na otoczenie.

Procedura monitoringu porealizacyjnego składa się z dwóch części:

- monitoringu techniczno-przyrodniczego, tj. okresowych przeglądów obiektów małej retencji o charakterze prewencyjnym, 

- sporządzenia rocznego raportu zachowania trwałości zadań i obiektów małej retencji.

Zadaniem monitoringu techniczno-przyrodniczego, tj. okresowych przeglądów obiektów małej retencji jest ocena funkcjonowania obiektów i zidentyfikowanie przypadków wystąpienia negatywnych zmian w obiektach lub ich otoczeniu na możliwie wczesnym etapie.

W tym roku potwierdziliśmy właśnie dobry stan techniczny naszych budowli wodnych i utrzymanie osiągniętych wskaźników.

Więcej na temat małej retencji - projektu Lasów Państwowych 2014-2020