Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o pracę: Robotnik obsługi

Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO ROBOTNIKA OBSŁUGI

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Solec Kujawski

ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski

Telefon: 52 387 14 71

e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl

 1. Określenie stanowiska:

Robotnik obsługi

 1. Warunki zatrudnienia:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony 6 – miesięcy z możliwością przedłużenia.

 1. Wymagania:
 1. wykształcenie co najmniej średnie;
 2. prawo jazdy kat. B, T;
 3. obsługa prostych maszyn i urządzeń ręcznych, w tym wykorzystywanych w ogrodnictwie np. wykaszarki, kosiarki;
 4. umiejętność przeprowadzania podstawowych prac naprawczych, gospodarczych i budowlanych;
 5. obsługa komputera;
 6. znajomość MS Office.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. dbałość o zachowanie ładu i porządku wokół biura nadleśnictwa i Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego;
 2. kierowanie pojazdem nadleśnictwa;
 3. w okresie letnim pielęgnowanie zieleni, a w okresie zimowym odśnieżanie ciągów komunikacyjnych przy biurze nadleśnictwa i  Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego;
 4. sumienne wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi;
 5. wykonywanie prac naprawczo-remontowych i konserwacji na terenie obiektów nadleśnictwa i Ośrodka Szkoleniowo-Edukacyjnego;
 6. drobne naprawy i konserwacja infrastruktury turystycznej (wiaty, kosze, ławki, itp.);

Szczegółowy zakres pracy zostanie określony po zatrudnieniu.

 1. Wymagane dokumenty :
 1. list motywacyjny;
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – zał. nr 1;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej - świadectw pracy, opinie poprzednich pracodawców, itp. (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 5. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 6.  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko robotnika obsługi, na podstawie Ogólnego Rozporządzeni o Ochronie Danych (RODO) – zał. nr 2.

Jednocześnie informuję, ze Administratorem Danych jest Nadleśnictwo Solec Kujawski. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pełna informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się stronie internetowej Nadleśnictwa Solec Kujawski – zał. nr 3.

 1. Zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Solec Kujawski. Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach:

Etap 1 – analiza i ocena formalna dokumentów aplikacyjnych zakończona wyborem maksymalnie 3 osób, których dokumenty zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

Etap 2 – rozmowy kwalifikacyjne zakończone przedstawieniem Nadleśniczemu kandydata do zatrudnienia.

Etap 3 – decyzja Nadleśniczego w sprawie wyboru kandydata na pracownika.

Kandydaci wyłonieni w drodze wstępnego wyboru zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 1. Forma składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko robotnika obsługi”, na adres Nadleśnictwo Solec Kujawski ul. Leśna 64 86-050 Solec Kujawski w terminie do 28 września 2021 r. do godziny 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski może unieważnić rekrutację na każdym etapie naboru bez podania uzasadnienia.

Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.