Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. HOTELOWYCH

 

 1. Organizator naboru

Nadleśnictwo Solec Kujawski

ul. Leśna 64, 86-050 Solec Kujawski

Telefon: 52 387 14 71

e-mail: solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl

 

 1. Określenie stanowiska

Referent ds. hotelowych

 

 1. Warunki zatrudnienia

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach umowy o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania obligatoryjne

 

 1. Wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy na stanowisku recepcjonisty lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy na stanowisku recepcjonisty.
 2. Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych, działających w środowisku MS Office (Word, Excel, Power Point).
 3. Znajomość programu KW Hotel.

 

 1. Wymagania dodatkowe
 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność i odpowiedzialność za zlecone zadania.
 3. Odporność na stres, bardzo dobra organizacja własnej pracy.
 4. Znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie co najmniej podstawowym.

 

 1. Ramowy zakres zadań na stanowisku

 

 1. Koordynowanie pracy recepcji (rezerwacja miejsc, dyspozycja pokoi, kontrola przybycia i odjazdu gości).
 2. Nadzorowanie i koordynowanie pracy służby pięter, w tym sprawowanie kontroli nad terminowym przygotowaniem pokoi.
 3. Wystawianie faktur VAT za sprzedane usługi.
 4. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu komputerowego.
 5. Szkolenie pracowników w zakresie kultury obsługi.
 6. Odpowiadanie za zabezpieczenie estetyki części hotelowej.
 7. Sporządzanie harmonogramów pracy.
 8. Odpowiadanie za współpracę z innymi działami hotelu w zakresie obsługi gości indywidualnych i grup zorganizowanych.
 1. Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny.
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej - świadectw pracy, itp. (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach.
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko referenta ds. hotelowych na podstawie ogólnego rozporządzeni o ochronie danych (RODO).

Jednocześnie informuję, ze Administratorem Danych jest Nadleśnictwo Solec Kujawski. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji. Przysługuje Państwu prawa dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pełna informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się stronie internetowej Nadleśnictwa Solec Kujawski.

 

 1. Zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej

Etap 1 – analiza i ocena formalna dokumentów aplikacyjnych zakończona wyborem maksymalnie 3 osób, których dokumenty zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.

Etap 2 – rozmowy kwalifikacyjne zakończone przedstawieniem Nadleśniczemu kandydata do zatrudnienia.

Etap 3 – decyzja Nadleśniczego w sprawie wyboru kandydata na pracownika.

Kandydaci wyłonieni w drodze wstępnego wyboru zostaną powiadomieni o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 1. Forma składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej na adres solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl lub w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. hotelowych”, na adres Nadleśnictwo Solec Kujawski ul. Leśna 64 86-050 Solec Kujawski w terminie do 8 grudnia 2021 r. do godziny 15:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski może unieważnić rekrutację na każdym etapie naboru bez podania uzasadnienia.

Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.