Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

I. Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Solec Kujawski z siedzibą w Solcu Kujawskim przy ul. Leśnej 64, tel.+52 3871471, adres e-mail solec-kujawski@torun.lasy.gov.pl
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Solec Kujawski Panem Patrykiem MAKOWSKIM można skontaktować się poprzez sekretariat Nadleśnictwa Solec Kujawski (pokój nr 1),
  dane kontaktowe jak wyżej.
 3. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia poniższa tabela:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Nadleśnictwo przetwarza dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki
w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej, gospodarowaniem gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa i ustalaniem jego wartości.

 

art. 6, ust.1, lit. c RODO w związku z:

 • ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 • ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nadleśnictwo może przetwarzać dane osobowe w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem.

art. 6, ust.1, lit. b RODO

 

Nadleśnictwo jest obowiązane do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nim także obowiązki podatkowe (wystawianie faktur oraz innych dokumentów księgowych) za sprzedaż produktów i  wykonane usługi.

 

 

art. 6, ust.1, lit. c RODO z związku z:

 • ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • ustawą z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa
 • ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż oraz świadczy odpłatne usługi, dlatego ma prawo
do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

art. 6, ust.1, lit. b i f RODO

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (w tym:  danych osobowych pracowników, interesantów), a także bezpieczeństwo obszarów leśnych – Nadleśnictwo prowadzi monitoring

 

art. 6, ust.1, lit. c RODO z związku z:

 • ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 • ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Nadleśnictwo jako pracodawca, zatrudnia pracowników i prowadzi rekrutacje na wolne stanowiska, co wiąże się z otrzymywaniem przez nie życiorysów i innych dokumentów.

 

art. 6, ust.1, lit. a RODO - zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

art. 6 ust. 1, lit. b RODO w związku z:

 

 • ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018.917 ze zm.)
 • ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 

Nadleśnictwo prowadzi również działalność edukacyjną.

art. 6, ust.1, lit. a

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Po realizacji umowy, dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, Nadleśnictwo Solec Kujawski przetwarza dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzane są w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych
lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie uprzednio wyrażonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – Nadleśnictwo Solec Kujawski będzie przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowy, po czym zostaną trwale usunięte chyba, że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, Nadleśnictwo Solec Kujawski jest obowiązane przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat.

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą (zwana dalej Osoba, której dane dotyczą), posiada następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa Osoba, której dane dotyczą ma możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa Osoba, której dane dotyczą może zgłosić do Nadleśnictwa Solec Kujawski konieczność poprawienia niepoprawnych danych
  lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa Osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek o usunięcie danych; w przypadku zasadności wniosku Nadleśnictwo Solec Kujawski dokona niezwłocznego usunięcia danych - prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa Osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych; w przypadku zasadności wniosku Nadleśnictwo Solec Kujawski może dane jedynie przechowywać; dalsze przetwarzanie może odbywać się
  po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny) - po przyjęciu wniosku w tej sprawie Nadleśnictwo Solec Kujawski jest zobowiązane do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu; w takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, Nadleśnictwo Solec Kujawski nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Osoby, której dane dotyczą, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanieOsoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych,
  które jej dotyczą, narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Dane osobowe Osoby, której dane dotyczą nie będą udostępniane innym podmiotom ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
w Nadleśnictwie Solec Kujawski:

iod@comp-net.pl

 

 

II. Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych w związku z realizowanymi zadaniami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Warszawie
w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości:

udodo@lasy.gov.pl 

tel.: 668 489 563