Lista aktualności Lista aktualności

Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

Dzień 21 maja jako data przyjęcia dyrektywy siedliskowej w Unii Europejskiej od 2012 r. obchodzony jest jako Europejski Dzień Obszarów Natura 2000.

Natura 2000 to program sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. 

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. 

Podstawą funkcjonowania programu są dwie unijne dyrektywy tzw. Dyrektywa ptasia i Dyrektywa siedliskowa:

 - Dyrektywa ptasia (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - wcześniej dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa) - określa kryteria do wyznaczania ostoi dla gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem,

 - Dyrektywa siedliskowa (dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory) - ustala zasady ochrony pozostałych gatunków zwierząt, a także roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów szczególnie ważnych przyrodniczo.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek zapewnić siedliskom przyrodniczym i gatunkom, wymienionym w załącznikach Dyrektywy siedliskowej i ptasiej, warunki sprzyjające ochronie lub zadbać o odtworzenie ich dobrego stanu. Dotyczy to m.in. wyznaczenia i objęcia ochroną obszarów, na których te siedliska i gatunki występują.

Dyrektywy wyznaczają dwa typy obszarów:

 - obszary ptasie - formalnie obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),

 - obszary siedliskowe - formalnie obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW) / specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).

Więcej na temat sieci Natura 2000

Warto podkreślić, że na 38 proc. gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych ustanowiono obszary Natura 2000. W tym aż 134 obszarów ochrony ptaków i 710 obszarów ochrony siedliski. 

W przypadku programu Natura 2000 jest prowadzony monitoring siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza ptaków. Całość koordynowana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i prowadzona w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Na terenie Nadleśnictwa Solec Kujawski wyznaczone są dwa obszary Natura 2000:

 - Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Wisły",

 - Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Solecka Dolina Wisły".

Więcej na temat obszarów Natura 2000 w Nadleśnictwie Solec Kujawski

Poznać i zrozumieć las. Natura 2000 - adresowana do młodzieży edukacyjna seria wydawnicza "Poznać i zrozumieć las" składa się z broszur poruszających tematy dotyczące ekosystemu leśnego.