Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Ligi Ochrony Przyrody

9 stycznia obchodzimy Święto Ligi Ochrony Przyrody. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 92 lata temu.

Liga Ochrony Przyrody to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody.

Jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zjazd organizacyjny odbył się 9 stycznia 1928. 

Statut Ligi Ochrony Przyrody zatwierdzony został przez Komisarza Rządu na m. st. Warszawę 29 marca 1928 i liga została włączona do rejestru stowarzyszeń i związków pod nr 358. 

Celem Ligi Ochrony Przyrody jest prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody, zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac, inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody i interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Działalność Ligi Ochrony Przyrody prowadzona jest poprzez edukację społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej, działalność wydawniczą, działalność popularyzatorską, działania interwencyjne, lobbing na rzecz ochrony przyrody i środowiska oraz współpraca z administracją rządową i samorządową.

Na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwpwych w Toruniu działają trzy Zarządy Okręgowe Ligi Ochrony Przyrody zlokalizowane w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku.

Więcej na temat Ligi Ochrony Przyrody

Leśnicy zajmując się na co dzień ekosystemem leśnym, dbają o ochronę przyrody i środowisko.

W lasach zarządzanych przez LP przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa – to niektóre z nich. Spośród 1501 rezerwatów w Polsce, większość z nich, aż 1285, zlokalizowana jest na gruntach w zarządzie LP. Łącznie zajmują one powierzchnię ponad 123 tys. ha, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tys. ha. 

W lasach znajdują się także liczne pomniki przyrody, w ubiegłym roku było ich 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa, a 1380 grupy drzew. 

Ponadto w lasach państwowych utworzono 3893 strefy ochronne wokół chronionych gatunków, o łącznej powierzchni niemal 155 tys. ha, z czego ponad 22 proc. stanowi powierzchnia ochrony całorocznej. Strefy utworzono w celu ochrony ostoi ptaków, tych jest aż 3344, a także ssaków, gadów, owadów czy roślin. 

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów oraz 799 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie te wyginęły (reintrodukcja) lub są zagrożone wyginięciem (restytucja).

Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Solec Kujawski

W Dniu Ligi Ochrony Przyrody dziękujemy całej służbie za jej wkład w kształtowanie stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego i życzymy aby ochrona przyrody odpłacała im w "naturze" tego co czynią!