Lista aktualności Lista aktualności

Dzień Konserwatora Zabytków

11 sierpnia obchodzony jest Dzień Konserwatora Zabytków. Przedstawiciel tego zawodu zajmuje się konserwacją, renowacją, rekonstrukcją oraz zabezpieczaniem zabytków oraz zabytkowych przedmiotów.

Zazwyczaj tym mianem określano pracowników Służby Ochrony Zabytków (aktualnie wojewódzkich urzędów ochrony zabytków). Do końca lat 90. XX wieku, wyróżniano konserwatorów zabytków archeologicznych (KZA), inaczej pracowników służb konserwatorskich, odpowiedzialnych za ochronę zabytków archeologicznych.

Obecnie w Polsce pracuje 16 wojewódzkich konserwatorów zabytków. Osoba na tym stanowisku kieruje Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, wypełniając obowiązki z zakresu ochrony dóbr kultury, które wynikają z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz pozostałych ustaw obejmujących kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Rangę atrakcyjności przyrodniczo-leśnej Puszczy Bydgoskiej Nadleśnictwa Solec Kujawski podnoszą niewątpliwie elementy historyczno-kulturowe obecne na tym obszarze. 

Podstawowym elementem krajobrazu kulturowego na obszarze Nadleśnictwa Solec Kujawski są osiedla wiejskie. Na terenie Puszczy Bydgoskiej na uwagę zasługują ślady osadnictwa olęderskiego. (Olędrami nazywano kolonistów niemieckich i holenderskich, którzy zostali tu osadzeni na przełomie XVII/XVIII w.). 

Szczególną rolę odgrywają liczne na tym obszarze, zwłaszcza w południowej części nadleśnictwa, zespoły dworsko-parkowe (pałacowoparkowe), gdzie ochronie podlegają zarówno pałace czy dwory (w otoczeniu parkowym) jak i obiekty gospodarcze, mieszkalne czyli całokształt historycznej struktury przestrzeni, mający istotny wpływ na kształtowanie lokalnego
krajobrazu. Zabytki architektoniczne są reprezentowane także przez interesujące obiekty sakralne – głównie kościoły.

Puszcza Bydgoska była też niemym świadkiem walk oręża polskiego w czasie powstania listopadowego i styczniowego oraz II wojny światowej. Pamiątką walk i martyrologii narodu polskiego są liczne miejsca pamięci.

Niektóre obiekty są zamieszczone w rejestrze zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.

W Dniu Konserwatora Zabytków dziękujemy całej służbie konserwatorskiej za jej wkład w prace badawcze i ochronę zabytków i życzymy wszystkim wykonującym ten zawód wielu ciekawych zabytków do konserwacji!

Dzięki waszaj pracy "wiele" wiemy i pamiętamy.