Lista aktualności Lista aktualności

COVID-19 Aktualizacja zaleceń dla interesantów i pracowników! (15.10.2020 r.)

Zalecenia dotyczące organizacji pracy i zachowania się pracowników w związku z obsługą interesantów oraz procedury postępowania w przypadku podejrzenia u interesanta zakażenia koronawirusem.

W związku z panującą pandemią koronawirusa prosimy o respektowanie postanowień nowych obostrzeń epidemicznych wprowadzonych mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przy realizacji czynności służbowych w jednostkach organizacyjnych LP.

- Wskazane jest przestrzeganie właściwych zasad i norm postępowania, a tym samym zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa, a w szczególności zachowanie dotychczasowej organizacji trybu pracy z uwzględnieniem systemu rotacyjnego wraz z formą pracy zdalnej, w jak najszerszym możliwym zakresie.

Wszelkie szczegółowe wytyczne odnoszące się do różnych obszarów gospodarczych i określające sposób podejmowania działań z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemicznej znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju

Koronawirus: aktualne informace i zalecenia

INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

1. W budynkach biurowych oraz kancelariach leśnictw, w których następuje bezpośredni kontakt z interesantami, korespondencję należy zostawiać w zorganizowanym jednym punkcie odbioru (np. okienko, skrzynka, urna).

2. Obowiązuje zakaz wprowadzania, bez uzasadnionej przyczyny osób trzecich do strefy pomieszczeń służbowych w tym również do kancelarii leśnictw.

Strefy takie oznaczono czytelną informacją "Wstęp tylko dla pracowników Lasów Państwowych".

3. Bezpośrednia obsługa interesantów może odbywać się wyłącznie w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach, które mogą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia - np. przezroczyste przegrody - oddzielające interesanta od pracownika. Każdorazowo po spotkaniu pomieszczenie musi być zdezynfekowane.

4. Wchodzący interesanci do siedzib obowiązkowo dezynfekują dłonie oraz poddają się badaniu temperatury. Osoby, u których zostanie stwierdzona temperatura 38 stopni C lub więcej nie będą wpuszczone na teren obiektu. Nie zostanie również wpuszczona osoba, która nie zdezynfekuje rąk i/lub nie podda się badaniu temperatury ciała. 

Osoba u której stwierdzono temperaturę 38 stopni C lub więcej zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. 

5. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u interesanta, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba ta nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Osoba ta zostanie poinstruowana o konieczności jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

6. Powyższy incydent zostanie zgłoszony do kierownika jednostki organizacyjnej, w celu ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała ta osoba. 

7. W związku z zaistniałym incydentem zostanie sporządzona lista pracowników, w tym osób z zewnątrz (jeżeli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała ta osoba. Lista ta zostanie przekazana odpowiedniej stacji sanitarno - epidemiologicznej. 

8. Sprzedaż detaliczna w biurze oraz w leśnictwach (drewno) prowadzona jest tylko w czwartki (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) z maksymalnym wykorzystaniem płatności bezgotówkowej - telefoniczne informowanie zainteresowanego klienta o wielkości należności, by klient mógł dokonać przelewu na wskazany nr konta bankowego nadleśnictwa i w dzień sprzedaży okazać potwierdzenie zapłaty. Dowód zakupu zostanie przekazany poprzez wyznaczony punkt podawczy.

Bezpieczeństwo wszystkich nigdy wcześniej nie zależało w takim stopniu od odpowiedzialnego zachowania w jednostkowych przypadkach.

Dziękujemy wszystkim za zrozumienie i odpowiedzialność.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie?

Zasady kwarantanny